قوانین کنسلی بلیط پروازهای داخلی ( سیستمی )

  • توجه :ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود. بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود، ۵ دقیقه زودتر از زمان اعلام‌شده در جدول زیر را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، مسوولیت تاخیر در ثبت درخواست و افزایش جریمه کنسلی بر عهده سایت نمی باشد.

خط هواییشناسه نرخیاز زمان صدور (تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز)تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پروازتا ۳ ساعت قبل از پروازاز سه ساعت تا ۳۰ دقیقه قبل از پروازاز ۳۰ دقیقه قبل از پرواز به بعد
ایران ایرJ C Y V Q M N L O۳۰٪۳۰٪۶۰٪۶۰٪۶۰٪
آسمان
DIZ۱۵٪۱۵٪۱۵٪۱۵٪۳۰٪
NYASUOVMXRQW۲۰٪۲۰٪۲۰٪۲۰٪۴۰٪
LHK۳۰٪۳۰٪۳۰٪۳۰٪۶۰٪
B۲۰٪۲۰٪۲۰٪۲۰٪۴۰٪
ماهان
SXTVQPRYB۱۰٪۱۰٪۳۰٪۵۰٪۵۰٪
L۱۵٪۱۵٪۴۰٪۵۰٪۵۰٪
N۲۰٪۲۰٪۵۰٪۷۰٪۷۰٪
I۲۰٪۲۰٪۴۰٪۵۰٪۵۰٪
C۳۰٪۳۰٪۴۰٪۷۰٪۷۰٪
UW۹۰٪۹۰٪۹۰٪۹۵٪۹۵٪
تابان
ZL YENJV K۲۰٪۳۰٪۴۰٪۵۰٪۵۰٪
UH B۱۰۰٪
قشم ایر
CYVM A۵٪۱۰٪۳۰٪۳۰٪۵۰٪
NK۱۰۰٪
کاسپین
JZQWNXSHP۳۰٪۳۰٪۵۰٪۵۰٪۵۰٪
OM۴۰٪۴۰٪۷۰٪۷۰٪۷۰٪
K۵۰٪۵۰٪۸۰٪۸۰٪۸۰٪
IVL۱۰۰٪
زاگرس
C J F (CIP)۱۵٪۲۰٪۳۰٪۴۰٪۴۰٪
XZ۱۰٪۱۵٪۲۰٪۳۰٪۳۰٪
BDESITUA۱۵٪۲۰٪۳۰٪۴۰٪۴۰٪
MNR۲۵٪۳۰٪۴۰٪۵۰٪۵۰٪
QL۳۵٪۴۰٪۵۰٪۷۰٪۷۰٪
H۴۵٪۵۰٪۶۰٪۸۰٪۸۰٪
PVYKW۵۰٪۱۰۰٪
سپهرانCJIPZSLQVNWBTHYKM۴۰٪۴۰٪۵۰٪۵۰٪۶۰٪
کارونBSYNQKVXHLMRU
۳۰٪۳۰٪ از ۱۲ ظهر روز ۱ قبل از پرواز تا ۲ ساعت مانده به پرواز ۵۰ ٪
از ۲ ساعت مانده به پرواز به بعد ۶۵ ٪
کیش ایر
J C Y V R Dتا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۰ ٪از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۴۰ ٪
QMNLO EKUXBSHتا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۵ ٪از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۵۰ ٪
آتاLPYRN X M V O Bتا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۰ ٪از ۲۴ ساعت قبل از پرواز تا ۳ ساعت مانده به پرواز ۴۰٪از ۳ ساعت مانده به پرواز ۵۰٪
خط هواییشناسه نرخی
از زمان صدور تا ۴ ساعت قبل از پرواز از ۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
تغییر تاریخاسترداد
معراج
Pغیر قابل استرداد
Y Y1ریال ۴۰۰،۰۰۰ریال ۵۵۰،۰۰۰ریال ۷۰۰،۰۰۰
B B1ریال ۳۰۰،۰۰۰ریال ۴۰۰،۰۰۰ریال ۶۰۰،۰۰۰
H H1 H2ریال ۳۰۰،۰۰۰ریال ۴۰۰،۰۰۰ریال ۵۰۰،۰۰۰
خط هوایینرخ بلیتتا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پروازتا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پروازاز ساعت ۱۲ ظهر روز قبل به بعد
ایران ایرتور
بالای ۴۰۵،۰۰۰ تومان۳۰٪۴۰٪۵۰٪
۲۴۵،۰۰۰ تا ۳۸۵،۰۰۰ تومان۴۰٪۵۰٪۶۰٪
۱۵۵،۰۰۰ تا ۲۳۵،۰۰۰ تومان۶۰٪۷۰٪۸۰٪
زیر ۱۵۰،۰۰۰ تومان۱۰۰٪

قوانین بار مجاز خطوط هوایی در پروازهای داخلی

ایرلاینشناسه نرخیمیزان بار
ایران ایر
V N M Q O L Y۲۰ kg
C J۳۰ kg
آسمان
Y M H L N O Q K B R X U۲۰ kg
V S۲۵ kg
D I Z۳۰ kg
A۴۰ kg
ماهان
N T V L Q U W X B S Y۲۰ kg
P C I R۲۵ kg
آتاP N R Y L M V O B۲۰ kg
ایران ایر تورY W V U S Q N M L K H E B۲۰ kg
تابان
V Y U B H L Z E N۲۰ kg
J۳۰ kg
قشم ایرY V M N K A C۲۰ kg
کاسپین
J Z Q W N X S H P O M K I V L۲۰ kg
C۳۰ kg
کارونX H L B S Y N Q K V M R U۲۰ kg
کیش ایرJ C Y V M O Q N L H R D E K U X B S۲۰ kg
زاگرس
C J F W B D E S I T U A M N R Q L H X Z۲۰ kg
P V Y K W۱۵ kg
معراج
Y B H۲۰ kg
C۳۰ kg
سپهرانC J I P Z S L Q Z N W B T H Y K M۲۰ kg
onlineReserveرزرواسیـون

مشاهده،خرید و پیگیری سریع و آسان بلیط هواپیما

supportپشتـیبـانی

در تمامی مراحل خرید همراهتان هستیم

به کمک ما نیاز دارید؟با ما تماس بگیرید
07136353401
02195118433